close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 •  

   

   

   

  Obywatelstwo polskie  

   

  Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

   

  Obywatel polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa obcego, ale nawet wówczas posiada wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające z niego prawa i obowiązki.

   

  Nabycie obywatelstwa polskiego:

   

  • Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie – Prawo krwi/Ius Sanguinis

  Dziecko nabywa – mocy prawa – obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą. (Art. 14 pkt 1ustawy o obywatelstwie polskim).

   

  • Urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski – Prawo ziemi/Ius Soli

  Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (Art. 14 pkt 2 oraz art.15 ustawy o obywatelstwie polskim). Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.

   

  • Przysposobienie pełne – Adopcja

  Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.

   

  • Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

  Cudzoziemcowi może zostać nadane obywatelstwo polskie przez Prezydenta RP

   

  • Przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Cudzoziemcowi może zostać przywrócone obywatelstwo polskie decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych

   

  • Uznanie za obywatela polskiego

  Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może zostać uznany za obywatela RP. Decyzję o uznaniu za obywatela RP wydaje Wojewoda właściwy do miejsca zamieszkania. Konsul RP nie przyjmuje wniosków o uznanie za obywatela RP.

   

   

   

   

  W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia spotkania uprzejmie prosimy o kontakt z działem obywatelskim poprzez
  adres e-mailowy:
  london.citizenship@msz.gov.pl