close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LEGITYMACJE

 • 3 stycznia 2018

  21 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

  Ustawa przyznaje uprawnienia do ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej oraz na wejścia do muzeów i parków narodowych uczniom szkół polonijnych prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniom sekcji polskich i szkół europejskich oraz ich nauczycielom nauczającym w języku polskim.

   

  Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów będą wydawane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wydawanie takich dokumentów, jak również przedłużanie ich ważności będzie następować – z uwagi na cel przyznania tych ulg – nieodpłatnie.

   

  W celu uzyskania legitymacji ucznia prosimy uprawnione szkoły o zbiorcze przesłanie następujących dokumentów:

  1.       wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia wniosku (wzór wniosku w załączeniu);

  oraz

  2.       dokumentu potwierdzającego pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim:

  ×          adnotacji szkoły na wniosku o wydanie legitymacji

  lub

  ×          zaświadczenia wydanego przez szkołę lub innego dokumentu potwierdzającego naukę w danej szkole oraz pobieranie nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim,

  oraz

   

   

  W celu uzyskania legitymacji nauczyciela prosimy szkoły o przesłanie następujących dokumentów:

  1.       wypełnionego przez nauczyciela wniosku (w załączeniu)

  oraz

  2.       dokumentu potwierdzającego nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim

  ×          adnotacji szkoły na wniosku o wydanie legitymacji

  lub

  ×          zaświadczenia wydanego przez szkołę,

  ×          innego dokumentu potwierdzającego nauczanie w danej szkole języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów w języku polskim,

  oraz

   

   

  Dokumenty do pobrania:

   

   

  Szkoły mające siedzibę w londyńskim okręgu konsularnym proszone są o skompletowanie ww. dokumentów (tj. wypełnionych wniosków z adnotacją szkoły na wniosku o wydanie legitymacji uczniów i nauczycieli) i następnie wysłanie ich zbiorczo na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie:

  Consular Section

  Embassy of the Republic of Poland

  10 Bouverie Street

  London EC4Y 8AX
  (z dopiskiem - Legitymacje)

   

   

  UWAGA:

  W celu przedłużenia ważności legitymacji uprzednio wydanej należy do wniosku dołączyć także legitymację, której wniosek ten dotyczy.

   

   

  Kto może otrzymać legitymację?

   

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

   

   Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

   

  Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
  2. szkół w systemach oświaty innych państw,
  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  4. szkół europejskich.

   

  W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać z legitymacji.

   

   Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

   

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

   

  • 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
  • 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
  • do muzeów,
  • do parków narodowych.

   

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

   

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

   

  • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
  • do muzeów,
  • do parków narodowych.

   

   Jakie dane zawiera legitymacja?

   

  Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

   

   Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

   

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

   

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy 18 lat, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

   

   Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

   

  Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia, co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja jest ważna z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty).

   

   Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

   

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.

   

   Jakie należy przedstawić dokumenty, składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

   

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów.

   

  Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

   

   Gdzie należy odebrać legitymację?

   

  Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację. Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymacje odebrać można w konsulacie.

   

   Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

   

  Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula.

  Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji, powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie).

   

   Na jaki okres są wydawane legitymacje?

   

  Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie.

   

  Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.

   

   W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

   

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności są składane na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

   

   Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji?

   

  W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

   

  Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie kwestii, które nie zostały uwzględnione powyżej, prosimy o kontakt z:

  -          Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Londynie londyn.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: