close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY PASZPORTOWE

 • Wydanie  paszportu 10-letniego osobie dorosłej

  88 GBP

  Wydanie paszportu 10-letniego uczniom, studentom szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, emerytom, rencistom, inwalidom oraz kombatantom (na  podstawie dokumentu  potwierdzającego korzystanie z ulgi)

  44 GBP

  Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu,  jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z winy posiadacza (lub opiekunów w przypadku małoletniego)

  262 GBP

  Wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu do 13 roku życia

  28 GBP

  Wydanie nowego paszportu 5-letniego małoletniemu do 13 roku życia przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z winy opiekuntów

   

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie dorosłej umożliwiającego powrót do miejsca pobytu

   

  167 GBP

   

   

  32 GBP

   

  Wydanie paszportu tymczasowego  uczniom, studentom szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia  (na podstawie dokumentu potwierdzającego korzystanie z ulgi)

  24 GBP

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu 10- letniego lub 5-letniego sporządzonego w Polsce

  12 GBP

  Wydanie paszportu tymczasowego w trybie przyspieszonym

  24 GBP

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1.    Osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat.

  2.    Osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji.
  3.    Osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  4.    Żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1.    Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.

  2.    Osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

  3.    Kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.).

  4.    Uczniom i studentom (do 26 roku życia) - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.  Częściowo zwolnione z opłat konsularnej są osoby, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1.    Ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu.

  2.    Ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości.
   
  3.    Z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  Opłatę konsularną za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku o paszport w kasie urzędu.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do zniżki. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu - przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Podstawa prawna: 

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 143, poz.1027) z późn. zm.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 29 grudnia 2015, poz. 2237)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: