close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 5-LETNI DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 5 ROKU ŻYCIA

 • OD DNIA 15 SIERPNIA 2011 ROKU OBWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZŁOŻENIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO.

   

  REJESTRACJI WIZYTY W URZĘDZIE DOKONUJĘ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

   

  DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT 5-LETNI DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 5 ROKU ZYCIA:

   

  1. Wniosek paszportowy. Nowy wniosek obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą w urzędzie (link do wniosku).

   

  Wniosek składają rodzice wpisani do aktu urodzenia dziecka albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgoda drugiego rodzica zawierającą poświadczenie własnoręczności jego podpsiu przez organ paszportowy w Polsce , konsula za granią lub notariusza (na terenie WB wyłącznie Notary Public (kliknij aby znaleźć adres najbliższego notariusza). Należy przedstawić oryginał dokumentu. Honorujemy dokumenty do 6 miesięcy od dnia poświadczenia podpisu przez organ paszportowy, konsula, notariusza.

   

  Jeżeli na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona w zakresie zgody na wydanie dziecku paszportu, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym orzeczenie sądu. Wymagane jest aby orzeczenie sądu zawierało aktualną informację z sądu, iż nadal obowiązuje.

   

  W przypadku braku porozumienia między rodzicami  co do wydania paszportu małoletniemu lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić orzeczenie brytyjskiego sądu rodzinnego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued   to a minor child without the consent of the one parent) lub orzeczenie polskiego sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica.

  Jeżeli rodzic małoletniego ubiega się o wydanie paszportu na podstawie orzeczenia sądu brytyjskiego, rodzic przedstawia oryginał orzeczenia sądu oraz świadectwo pochodzenia orzeczenia wydane przez właściwy sąd.

    Wzór świadectwa w języku angielskim

    

  Jeżeli jeden z rodziców nie żyje konieczne jest okazanie aktu zgonu.

   

  2.Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania sie o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego  nieposiadającego nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktu urodzenia również w przypadku posiadania przez dziecko nr PESEL.

   

  Poniżej link do informacji w sprawie wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego/transkrypcji aktu urodzenia/:

  https://portaltest.msz.gov.pl/pl/p/londyn_gb_a_pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/umiejscowienie

   

  W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)  –  matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka (również w przypadku gdy dziecko posiada nr PESEL).

   

  3. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważne dowody osobiste rodziców.

  UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy. Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

   

  4. Jedna fotografia paszportowa dziecka - kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.  Zalecamy, aby dziecko miało na zdjęciu otwarte oczy i zamkniętą buzię oraz aby na zdjęciu nie była widoczna inna osoba lub przedmiot.

   

  5. Paszport dziecka (również w przypadku upływu terminu jego ważności), jeśli dziecko posiada już paszport. Jeśli dziecko posiada tylko tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tego dokumentu. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców) należy paszport ten przedstawić w dniu złożenia wniosku.

   

  6. Odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka do wglądu, jeżeli rodzice są małżeństwem.

   

  7.  Obecność małoletniego poniżej 5 roku życia nie jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok.6 tygodni w przypadku gdy małoletni posiada nadany numer PESEL, ok. 8 tygodni w przypadku gdy małoletni nie posiada nadanego numeru PESEL

   

  Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku w kasie urzędu (28 GBP).

   

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza/opiekuna małoletniego powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu 5-letniego, wynoszącej 167 GBP. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy opiekuna małoletniego, w dniu składania wniosku o wydanie nowego paszportu, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku zagubienia paszportu z winy DVLA, Royal Mail, Home Office itd., pismo z tychże instytucji.

   

  UWAGA: wydawanie paszportów: wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "Potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" (w przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy).

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście, przez jednego z rodziców (rodzic w trakcie odbioru paszportu dziecka okazuje swój ważny paszport, w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu należy okazać obecnie posiadany paszport dziecka do anulowania. Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców, konieczne jest okazanie tego dokumentu celem wykreślenia dziecka)

  lub

  zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

  Wniosek o odstapienie od osobistego odbioru paszportu przedkłada się w dniu składania wniosku paszportowego.

   

  wniosek o wysyłkę paszportu.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem paszportu pocztą powinny wykupić na poczcie kopertę NEXT DAY SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO 100 g) – gotowy paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany przez Państwa adres pocztowy. Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm,

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: