close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. oraz z dnia 2 kwietnia 2009r. o Obywatelstwie Polskim, a także art. 34 Konstytucji RP obywatel polski może zrzec się obywatelstwa polskiego na swój wniosek po uzyskaniu zgody przez Prezydenta RP.

   

  Podania do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe za granicą wnoszą za pośrednictwem Konsula RP.

   

  Wniosek składa się w formie prośby do Prezydenta RP.

   

  Do wypełnionego formularza o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego należy dołączyć określone dokumenty:

   

  • oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego- sporządzone własnoręcznie w języku polskim
  • aktualna fotografia formatu paszportowego
  • życiorys sporządzony własnoręcznie w języku polskim
  • dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego
  • dokumenty stwierdzające posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie nadania tego obywatelstwa wydane przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje (promesa powinna być ważna dłużej niż rok w dniu składania wniosku)
  • odpis lub poświadczona urzędowo kopia dokumentu tożsamości
  • odpis aktu urodzenia, wydany prze polski urząd stanu cywilnego
  • odpis aktu małżeństwa, wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub inny dokument stwierdzający stan cywilny w sytuacji gdy kiedykolwiek doszło do zmiany stanu cywilnego
  • własnoręczne oświadczenie, że nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie sądowe (treść oświadczenia winna brzmieć: „Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie sądowe”)
  • oświadczenie czy wnioskodawca posiada dzieci, jeżeli tak, należy wskazać ich imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia.

  Do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko należy dołączyć:

   

  • gdy o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiegają się oboje rodzice - odpis aktu urodzenia dzieci,
  • gdy o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiega się jedno z rodziców - odpis aktu urodzenia dzieci oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo starostą lub konsulem, zgody drugiego z rodziców na objęcie zrzeczeniem dziecka, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,
  • jeżeli dziecko ukończyło szesnaście lat - odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na rozciągnięcie zrzeczenia na jego osobę,
  • jeżeli dziecko pozostaje pod opieką - pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo starostą lub konsulem,
  • rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

   

  Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce, a w przypadku tłumaczeń dokonanych przez osoby inne aniżeli tłumacze przysięgli w Polsce należy dokonać poświadczenia ich zgodności z oryginałami w Wydziale Konsularnym.

   

  Z wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego może wystąpić tylko osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca uregulowaną sytuację prawną w Polsce. Przystępując do procedury zrzeczenia się obywatelstwa, osoba zainteresowana powinna być wymeldowana z miejsca stałego pobytu w Polsce.

   

  W ustawodawstwie nie został określony termin, w którym powinno nastąpić przedmiotowe rozstrzygnięcie sprawy. W praktyce czas ten wynosić może od 6 do ponad 24 miesięcy.

   

  Decyzja Prezydenta RP w sprawie przyznania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest suwerenna, nie przysługuje od niej żaden środek zaskarżenia ani apelacja do sądów powszechnych.

   

   

  Plik:

   

  Wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa RP

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: