close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

   

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy na terytorium Wielkiej Brytanii, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego. Formularz jest dostępny w urzędzie.

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

   

  W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na terytorium Wielkiej Brytanii należy zgłosić ten fakt niezwłocznie, w dowolnym polskim urzędzie konsularnym (Wydział Konsularny Ambasady
  RP w Londynie, Konsulat Generalny w Manchesterze lub Konsulat Generalny w Edynburgu) na formularzu zgłoszenia utraty dowodu osobistego: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

  lub poprzez platformę internetową Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/ (dotyczy osób posiadających potwierdzony profil zaufany e—puap).

   

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać:

  - przesyłając formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego za pomocą poczty lub telefaksu
  (nr. fax: 0207 9363 571)

  - osobiście w siedzibie urzędu (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX. Londyn) w następujących godzinach:

  Poniedziałki: 10.45 – 12.00

  Wtorki-piątki: 13.45 – 15.00

   

  W przypadku osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w urzędzie nie jest wymagana uprzednia rejestracja.

  Nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy lub w przypadku osób posiadających potwierdzony profil zaufany e—puap - poprzez platformę internetową Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE.

  Podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji) lub jego brytyjskim odpowiednikiem (Driver & Vehicle Licensing Agency).

   

  https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: